Skip to main content

Praktisk informasjon

Søke om skoleplass

Ta kontakt med skolen og si at du ønsker å søke. Kom gjerne på besøk og omvisning, slik at du får sett skolen og oss, og vi får møtt dere. Det er også muligheter for å komme og prøve ut skolen noen dager for å bli mer kjent med oss før eventuell søknad leveres. Videre har vi et søknadsskjema som må fylles ut, og her kan nødvendig dokumentasjon legges ved. Vi har i utgangspunktet søknadsfrist 1. februar, men har også mulighet for å ta inn elever gjennom hele skoleåret.

Skoleplass forutsetter anbefaling om spesialundervisning fra PPT og vedtak om dette ved Vestland Fylkeskommune. Det vil si at eleven etter inntak tilvises til PPT og søker om spesialundervisning.

Skolen er for elever som har psykososiale, langvarige, eller permanente lærevansker. Skoleplass vil forutsette at slike vansker kan dokumenteres. All undervisning på helsepedagogisk videregående er spesialundervisning. Når vedtak om spesialundervisning er fattet, utarbeides det en IOP - individuell opplæringsplan, som inneholder mål for eleven.

Vi samarbeider med instanser som PPT, BUP, Barnevernstjenesten, NAV, Vestland Fylkeskommune, Forvaltningstjenesten og andre helsetjenester.

Utvidet tid

Skoleløpet er i utgangspunktet 3-årig, men elever kan søke om utvidet tid. Dette skjer i tilfeller hvor elev, foresatte og skole har kommet frem til at det er behov for å søke. PPT vurderer behovet for utvidet tid med bakgrunn i kartleggingsarbeid og søknad, og Vestland Fylkeskommune fatter et eventuelt vedtak.

Økonomi

Skolen mottar statsstøtte og er som andre videregående skoler gratis. Skolen dekker utgifter i forbindelse med turer og lignende.

Kompetansebevis og skoleattest

Skolen utsteder kompetansebevis. I disse beskrives undervisning, turer og prosjekter elevene har deltatt i. Det belyses også til en viss grad hvordan eleven har deltatt og arbeidet. Etter endt skoleår utstedes det en skoleattest hvor det dokumenteres at eleven har vært elev ved skolen. Skolen gir ikke formell studiekompetanse, men det fremkommer hvilken grunnkompetanse eleven har fått, som avhenger av den enkeltes forutsetninger og utvikling. Grunnkompetanse vil si at enkeltmål fra Steinerskolens læreplan er nådd i et eller flere fag. I tillegg viser skoleattesten en fraværsoversikt.

Ved fravær utover det myndighetene godkjenner, må elevene fremskaffe legeattest. Skolen har tett dialog med elevene, og skal informeres om alt fravær. Planlagt fravær varsles skriftlig i forkant. Dette gjelder alt fra legebesøk til permisjoner.

Arbeidspraksis

Muligheter for arbeidspraksis vurderes individuelt. Skolen ønsker at elever skal få mulighet til å prøve seg i arbeidssituasjoner, og arbeider kontinuerlig med å inngå gode samarbeid med bedrifter og initiativer hvor vi ser at eleven kan få et godt og trygt møte med arbeidslivet. Hvilken type arbeidsplass og omfanget varierer ut ifra den enkelte.

For elever som har behov for varig tilrettelagt arbeid, har vi samarbeid med ulike vekstbedrifter. I løpet av det siste året kan vi sammen med eleven lage avtaler med en utvalgt bedrift. Eleven kan da være i prøvetid hos bedriften i en tilmålt periode. Som oftest vil dette være 2-3 dager i uken over en tidsramme på 4-8 uker.

Kantine

I skolens kantine serveres det varm lunsj hver dag, og hver mandag er det felles frokost. Kantinen er gratis for skolens elever, og vi har fokus på variert god, næringsrik og økologisk mat, og elever og lærere spiser sammen.

Kjøkkenet er også en arena der elever i perioder kan delta i ulike prosjekter. Skolen har også et lite skolekjøkken der elever har mulighet til å øve på enkel matlaging.

Transport

Skoleskyss

Du kan ha rett på gratis skoleskyss når du er elev ved Steinerskolen på Skjolds videregående trinn. 

Du må selv registrere deg for å få busskort.  

For å søke om busskort kan du gå inn her: https://skuleskyss.vlfk.no/ 

Om gratis skoleskyss 

Videregående skoleelever kan ha rett på gratis skoleskyss dersom et av følgende kriterium er oppfylt: 

  • Eleven bor utenfor ungdomsbillett-sonen og har lengre enn seks kilometer skolevei. 
  • Eleven er fylt 21 år og har lengre enn seks kilometer skolevei (målt langs korteste farbare veg). 
  • Elever med varig eller midlertidig funksjonshemning/sjukdom kan ha rett på skyss mellom skole og hjem uavhengig av reiselengde. 

Tilrettelagt skoleskyss 

Du kan søke om tilrettelagt skyss dersom et av følgende vilkår er oppfylt: 

  • behov for skyss grunnet varig funksjonshemming/sykdom 
  • manglende kollektivtilbud på strekning der eleven har rett til skoleskyss 

Søknader om skyss på medisinsk grunnlag må være dokumentert med legeerklæring.  

Du kan finne legeerklæringsskjema på https://www.skyss.no/skoleskyss 

Lån og stipend

Vi er godkjent for lån og stipend i lånekassen.

Lnekassen RGB farger